Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) - ISO 17025

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ‘Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων’ που έχει ως στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία των εργαστηρίων και επιτρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν με επάρκεια έχοντας την ικανότητα να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί από το εργαστήριο να σχεδιάζει και να υλοποιεί ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου προτύπου και την απαίτηση της συμμετοχής του εργαστηρίου σε  διεργαστηριακά σχήματα, διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων, η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και η εναρμόνιση των προτύπων και των διαδικασιών. Τέλος, εφόσον τα εργαστήρια συμμορφώνονται με το παρόν πρότυπο διευκολύνεται η διεθνής αποδοχή αποτελεσμάτων.

 

Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab

Το εργαστήριο είναι μέλος του HellasLab το οποίο είναι  ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, εθνικό μέλος της EUROLAB  με έδρα την Αθήνα.

 

Σκοπός της HellasLab, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

 

– Η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Μετρήσεων, Διακριβώσεων, Δοκιμών και Αναλύσεων, για τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών των εκτελουμένων έργων και των παρεχομένων υπηρεσιών, με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης των απόψεων, προτάσεων και υποδείξεών της προς τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

– Η επιστημονική υποστήριξη και η συμβολή στη βελτίωση της οργάνωσης, της πρακτικής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ανά την Ελλάδα εργαστηρίων Μετρήσεων, Διακριβώσεων, Δοκιμών, και Αναλύσεων.

 

Εκτός από τα παραπάνω και στα παραπάνω πλαίσια, η HellasLab Δραστηριοποιείται επίσης για τα ακόλουθα θέματα:

 

    • Εποπτεία της Αγοράς
    • Συμβολή των διαπιστευμένων Ελληνικών Εργαστηρίων στη διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών του Δημοσίου και των Δημόσιων Έργων.
 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001

Η εταιρεία αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

   την αμεροληψία κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της

 την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων καθώς και των δεδομένων που  παραλαμβάνει ή δημιουργεί κατά την υλοποίηση των δοκιμών

   την ικανοποίηση των νομικών και άλλων εφαρμοστέων απαιτήσεων

   τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται αποτελεσματικά και φροντίζει το προσωπικό της εταιρείας να έχει επίγνωση της συνεισφοράς του στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος καθώς και επίγνωση των επιπτώσεων από τη μη-τήρηση των δεσμεύσεων της παρούσας πολιτικής.