ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η εταιρεία «Dομο+LysisLAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ιδρύθηκε το 2013 και η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα. Πρόκειται για διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) το οποίο διενεργεί τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις σε έργα πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2017. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται σχετίζονται με διερευνητικές εργασίες δομητικής τεκμηρίωσης και με την εκπόνηση ειδικών μελετών για την προστασία των κατασκευών.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτει σε συνδιασμό με το έμπειρο προσωπικό την καθιστά ικανή να αναλαμβάνει ερευνητικές εργασίες για τεχνικά θέματα που άπτονται με τη δομητική ακεραιότητα και ειδικότερα με την παθολογία, τη διάβρωση, τη γήρανση των υλικών και την υποβάθμιση των κατασκευών. Εξειδικεύεται ως τεχνικός σύμβουλος για έργα τόσο στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των τεχνικών έργων υποδομής, όσο και των ειδικών έργων αποκατάστασης και αναστήλωσης μνημειακών κατασκευών.

Το επιστημονικό υπόβαθρο του ιδρυτή της εταιρείας, με εικοσαετή και πλέον εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα διενέργειας μη-καταστροφικών δοκιμών, αλλά και μακροχρόνιας ενασχόλησής του με την τεχνολογία χημικών του κατασκευαστικού κλάδου, εξασφαλίζουν την επίλυση περίπλοκων τεχνικών θεμάτων. Συνάμα η αδιάληπτη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε τεχνολογίες αιχμής για τη διενέργεια ενόργανων ελέγχων και δοκιμών την καθιστούν ικανή για ανάληψη και ορθή διεκπεραίωση διερευνητικών και ειδικών εργασιών τεκμηρίωσης, αποτελώντας τους πυλώνες που διασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε τεχνικά έργα ιδιαίτερων προδιαγραφών και αξιώσεων.

Η διεθνής παρουσία της εταιρείας σε έργα υψηλών απαιτήσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική της, υποδηλώνοντας παράλληλα την αναγνώριση και την προοπτική εξέλιξής της.    

Η εταιρεία αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

   την αμεροληψία κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της

  την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων καθώς και των δεδομένων που  παραλαμβάνει ή δημιουργεί κατά την υλοποίηση των δοκιμών

   την ικανοποίηση των νομικών και άλλων εφαρμοστέων απαιτήσεων

   τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται αποτελεσματικά και φροντίζει το προσωπικό της εταιρείας να έχει επίγνωση της συνεισφοράς του στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος, καθώς και επίγνωση των επιπτώσεων από τη μη τήρηση των δεσμεύσεων της παρούσας πολιτικής.

     Αθήνα, 10.02.2020

Γιώργος Καρύδης

Διευθυντής Εργαστηρίου