ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΒΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΑΦΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ω.Σ.