ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ

ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD)

Στατικός Ηλεκτρισμός

Ο στατικός ηλεκτρισμός ορίζεται ως μία ανισοκατανομή των ηλεκτρικών φορτίων εντός ή στην επιφάνεια ενός υλικού. Το φορτίο που δημιουργείται παραμένει ακίνητο (στατικό) μέχρι να υπάρξει μία ηλεκτρική συνέχεια (ροή) ή μια ηλεκτρική εκφόρτιση (σπίθα).   

Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση

Ρεύματα τόσο μικρής αυτοπεριοριζόμενης διάρκειας σπάνια είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αντίθετα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό ευαίσθητων ηλεκτρονικών διατάξεων ή στη διαχείριση εύφλεκτων υλικών (λόγω του κίνδυνου να δημιουργηθεί σπινθήρας και να επακολουθήσει ανάφλεξη).

Δάπεδα Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης

Ένας τρόπος εξάλειψης του παραπάνω φαινομένου είναι η χρήση αντιστατικών ή αγώγιμων δαπέδων και ο κατάλληλος εξοπλισμός, όπως αντιστατικά ρούχα, περικάρπια, γάντια, παπούτσια και άλλα.Τέλος, η κίνηση σε αυτό το δάπεδο με τον κατάλληλο εξοπλισμό δεν θα πρέπει να παράγει τάσεις μεγαλύτερες από 100 V.

Έλεγχος Αντιστατικών Δαπέδων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα και η σωστή λειτουργία των συγκεκριμένων δαπέδων απαιτείται η διενέργεια των εξής δύο ελέγχων. Ο πρώτος έλεγχος αφορά τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του δαπέδου (R2, R3) σύμφωνα με τα πρότυπα:

    • EN 1081:2018 ‘Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings – Determination of the electrical resistance’
    • EN 61340-4-1:2004 ‘Electrostatics – Part 4-1: Standard test methods for specific applications – Electrical resistance of floor coverings and installed floors’ 

Ο δεύτερος έλεγχος αφορά τη μέτρηση δημιουργίας φορτίου κατά μία συγκεκριμένη κίνηση στο χώρο σύμφωνα με το πρότυπο:

    • EN 61340-4-5:2018 ‘Electrostatics – Part 4-5: Standard test methods for specific applications – Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person’